Privacy Policy

Everything about what you want to know about what we want to know about you and how we are gonna keep it safe.

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Influenzo, die volledig deel uitmaakt van Adekwaat bvba (hierna genoemd “Influenzo”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacyverklaring (hierna genoemd “Privacyverklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://influenzo.be/ (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Influenzo/Adekwaat bvba en haar klanten, prospecten en business partners.

Influenzo wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Influenzo verzamelt, alsook over de wijze waarop Influenzo deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website, het inschrijven voor de nieuwsbrief per e-mail, alsook het aanmaken van een account met het oog op het gebruik van de online tools van Influenzo impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacyverklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve deze Privacyverklaring te lezen in samenhang met de cookiebeleid van Influenzo.

Soorten persoonsgegevens

Influenzo kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Woonadres
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Bedrijfsnaam
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)
 • De inloggegevens van uw mobiel apparaat, alsook geografische locatiegegevens (desgevallend)
 • Communicatievoorkeur
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van Influenzo

Influenzo verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Influenzo, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Influenzo toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Het aanmaken van een account
 • Een samenwerking met Influenzo
 • Bezoek van de Website
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van Influenzo, al dan niet via een mobiel apparaat
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • De verificatie van uw identiteit (bv. wanneer u beroep doet op de klantenservice van Influenzo of het herstellen van uw wachtwoord)
 • Correspondentie met en uitgaande van Influenzo
 • Het meedelen aan Influenzo van ideeën betreffende de verbetering van de diensten of de Website
 • Het opvragen van een offerte
 • Het uitwisselen van business cards

De door Influenzo verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

Influenzo kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • De aanmaak van een account en de bevestiging daarvan
 • De uitvoering van een overeenkomst met Influenzo
 • Het leveren van de diensten van Influenzo middels de Website
 • Het leveren van support
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Statistische doeleinden
 • De opmaak van een offerte
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Influenzo zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van Influenzo en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat Influenzo in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Influenzo uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Influenzo hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer Influenzo of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens –  dewelke Influenzo heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;
 • Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behoudens wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.
 • Aan third party software. Het aantal en type verwerkers (processors) van deze gegevens zijn afhankelijk van uw relatie met Influenzo (klant, prospect, ex-klant, leverancier, …). Op eenvoudig verzoek via mail kan u een lijst met de voor u belanghebbende dataverwerkers toegestuurd krijgen, inclusief de legitieme reden en het doel van de betrokken gegevensverwerking.

In alle overige gevallen zal Influenzo uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Influenzo uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacyverklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacyrechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacyrechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met dpo@influenzo.be en aan Influenzo te bezorgen:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Influenzo mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld e-mailadres. Bovendien kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens – dewelke u diende mee te delen bij de aanmaak van uw account – updaten, wijzigen en/of verifiëren.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Influenzo.

Beveiliging persoonsgegevens

Influenzo verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Influenzo, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Influenzo in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Tot slot, zal de veiligheid van uw account ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot niet-openbare delen van de Website. Influenzo zal nooit vragen om uw wachtwoord zodoende u ertoe gehouden bent dit niet zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven uw aanvullende diensten te bieden – zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. Influenzo raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw account uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen.

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacywetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Update Privacyverklaring

Influenzo is gerechtigd om deze Privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Influenzo verantwoordelijk voor het privacybeleid of de privacypraktijken van enige derde partij.

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Influenzo uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacycommissie.

Contacteer Influenzo

Indien u vragen heeft over de Privacyverklaring of over de wijze waarop Markt 83 uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: dpo@influenzo.be of
 • Via de post: Influenzo/Adekwaat bvba, Opzichterstraat 262, 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), België.

 

This post is also available in: Français (Frans)